Obecní úřad Lhota

Boleslavská 47

277 14 Lhota

tel.: 326 971 008

e-mail: obec.lhota@iex.cz

Úřední hodiny obecního úřadu

Pondělí
8.00-11.00 14.00-17.00
Středa
8.00-11.00 14.00-17.00
Pátek

14.00-17.00

 

  Úvodní stránka

  Stalo se v naší obci

 Obecní úřad

   - Úřední deska

   - Elektronická podatelna

   - Povinné info

   - Informace pro občany

   - Knihovna

   Informace o obci

  Historie

  Spolky a organizace

   Jezero Lhota
   Fotogalerie

 Firmy na území obce

 

Související odkazy

Zastupitelstvo
 
Obecní úřad Lhota
 
Podatelna OÚ
Úřední deska
Správní úřady
Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
Výsledky voleb
Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
 
 
 

     Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.    

1. Oficiální název: Obec Lhota
2. Důvod a způsob založení

Obec Lhota
vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním Obce Lhota je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

3. Organizační struktura Starosta: Jan Krkavec
Zástupce starosty:
 Bc. Radka Kratochvílová
4. Kontaktní spojení:

Tel.: 326 971 008
Fax:
 326 971 008
e-mail:
obec.lhota@iex.cz
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
číslo účtu: 
 046 00 333 99/0800
Česká spořitelna, pobočka Neratovice
6. Identifikační číslo organizace (IČO):  00 237 001
7. Daňové identifikační číslo (DIČ):   -
8. Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok
9. Žádosti o informace
(místo a způsob, jak získat příslušné informace).
Obecní úřad Lhota, Boleslavská 47, 277 14 Lhota, tel.: 326 971 008,
e-mail: obec.lhota@iex.cz

žádosti lze podat:
ústně, písemně, pomocí Internetu
10. Příjem žádostí a dalších podání
(kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)

Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail).

Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v kanceláři obecního úřadu.

Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně do kanceláře obecního úřadu nebo zaslat poštou.

Příjem pomocí Internetu.

11. Opravné prostředky
(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně do kanceláře obecního úřadu nebo poštou na adresu 

Obecní úřad Lhota, Boleslavská 47, 277 14 Lhota, tel.: 326 971 008,
e-mail: obec.lhota@iex.cz


Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
12. Formuláře
(název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)
Běžné formuláře lze získat v kanceláři OÚ na adrese Obecní úřad Lhota, Boleslavská 47, 277 14 Lhota, tel.: 326 971 008,
e-mail: obec.lhota@iex.cz
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(popisy postupů pro řešení životních situací)
14. Nejdůležitější předpisy
(přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)

Všechny informace lze získat přímo na adrese
Obecní úřad Lhota, Boleslavská 47, 277 14 Lhota, tel.: 326 971 008,
e-mail: obec.lhota@iex.cz
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Nestanoveno
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
(o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)
doposud nebyl žádný požadavek
17. Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

Obecní knihovna
Jednotka sboru dobrovolných hasičů

      Zajímavosti